صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل آزمایشگاه پزشکی محققین
 
آزمایشگاه پزشکی محققین
 
  
دانستنی های پزشکی-> دانستنیهای تخصصی ->آزمايش تريپل مارکر براي تشخيص سلامت جنين پيش از تولد(تريپل مارکر)
 
آزمايش تريپل مارکر براي تشخيص سلامت جنين پيش از تولد(تريپل مارکر)
 

 

Triple Screening Test:

آزمايش خون بر روي يك زن باردار جهت اندازه گيري سطوح AFP, ßhcG,UE3 با در نظر گرفتن سن مادر و هفته بارداري مي باشد كه در نهايت با استفاده از نرم افزار مخصوص مي توان ميزان Relative Risk را محاسبه نمود.

AFP :

آلفافيتو پروتئين يك گليكوپروتئين است كه توسط كيسه زرده و كبد جنين توليد مي شود.

beta HCG :

 
گونادوتروپين كوريون انساني گليكوپروتئيني است كه توسط كوريون و جفت سنتز شده و شامل دو جزء آلفا و بتا مي باشد ، فعاليت ويژه اين پروتئين توسط جزء بتا مشخص مي شود.

UE3 :

استريول غير كونژوگه كه توسط جفت از سوبستراهاي Cholestrol و Pregnenolone سنتز مي شود.

هدف آزمايش تريپل مارکر يا سه گانه:

فراهم نمودن يك تست غربالي با حساسيت بالا براي تشخيص سندروم داون و مواردي چون نقص لوله عصبي (NTD) ، سندرون ترنر و تريزومي كروموزوم 18

روش آزمايش:

 با استفاده از 5 سي سي خون مادر در هفته هاي 14 تا 20 بارداري به وسيله آزمايشات ايمونواسي

مزاياي استفاده از Triple Screening Test :

1.      امكان تشخيص سندروم داون تا 80%

2.      عدم نياز به استفاده از روشهاي تهاجمي مانند آمنيوسنتز و CVS

3.      بدليل ساده و بي خطر بودن اين روش ، امكان انجام آزمايش براي مادران ، در تمام سنين وجود دارد    (75% نوزادان مبتلا به سندروم داون از مادران زير 35 سال متولد مي شوند).

4.      پايين بودن هزينه آزمايش

 

AFP

UE3

ßhcG

سندروم داون

NTD

كاربردي ندارد

كاربردي ندارد

تريزومي 18

سندرون ترنر

با استفاده از روش غربالگري شاخصهاي سه گانه سرم مادري ، تمام زنان باردار مي توانند براي برآورد خطر داشتن جنين مبتلا به سندروم داون مورد بررسي قرار گيرندو تنها زناني كه در محدوده خطر بالا قرار دارند از روشهاي تهاجمي مانند آمنيوسنتز و CVS براي تشخيص قطعي ناهنجاري كروموزومي استفاده نمايند.

 
 
آزمایشگاه پزشکی محققین